FAQ

Často kladené otázky

Od čoho sa odvíja cena výrobku?

Na konečnú cenu výrobkov vplýva viacero faktorov. Prvým z hlavných faktorov je veľkosť a komplikovanosť konštrukcie, kvalita a druh dreva pre jej vyhotovenie. Ďalším sú rozmery prvkov tvoriacich konštrukciu. Kvalita povrchovej úpravy, ktorú ovplyvňujú kvalita dreva, kvalita použitej náterovej, kvalita prípravy povrchu pred úpravou, počet vrstiev náterovej látky a pod. Medzi ďalšie faktory patrí ukotvenie konštrukcie, či už existujú základy do ktorých je možné ukotviť konštrukciu prípadne je potrebné vytvárať nové. V prípade ak je potrebné vytvoriť nové základy je rozhodujúca pracnosť ich vyhotovenia. Ak sa na mieste umiestnenia pätiek nachádza nejaký prvok napr. zatrávňovanie tvárnice  je potrebné ich odstrániť vytvoriť pätku a znovu tvárnice vložiť späť, čo zvyšuje pracnosť vyhotovenia. Tvar strechy a jej komplikovanosť ovplyvňuje pracnosť a množstvo potrebných doplnkov ku strešnej krytine. Druh krytiny , jej cena a cena a množstvo potrebných doplnkov (odkvapový systém,…). Vzdialenosť k Vám taktiež ovplyvňuje výslednú cenu. So všetkými faktormi je možné pracovať a navrhnúť Vám výrobok, ktorý bude vyhovujúci po kvalitatívnej a cenovej stránke.

Ako je možné znížiť cenu výrobku so zachovaním kvality?

Prvým spôsobom ako znížiť cenu výrobku je kumulácia zákaziek, čiže v prípade ak si zákazník objedná viacero položiek napr. strechu, okná, prístrešok, terasu je možné znížiť celkovú cenu. Čiže výsledná cena bude nižšia ako súčet jednotlivých položiek. Dôvodom nižšej ceny je fakt, že my máme prácu na dlhšiu dobu. Ďalším dôvodom je efektívnejšieho využitia pracovnej sily v danom čase.

Znížiť cenu výrobku je možné ak si zákazník niektoré časti dokončí sám. Čo to znamená? Základy pre ukotvenie konštrukcie už môžu byť nachystané, natieranie konštrukcie môže byť vykonané zákazníkom, prípadne môže byť výrobok dopravený zákazníkovi, ktorý si ho zmontuje sám. Existuje viacero variant, ktoré budú v prípade záujmu prediskutované so zákazníkom. Týmto spôsobom je možné dosiahnuť výrazné zníženie ceny výrobku.

Termín dodávky alebo ako dlho pred realizáciou kontaktovať realizátora?

Terním dodávky je závislý od sezónnych výkyvov. V prípade, že máte v pláne realizáciu projektu je vhodné nás kontaktovať s dostatočným predstihom, aspoň 4 – 8 týždňov, aby sme sa vedeli uzrozumieť na cene a všetkých detailoch projektu. Po zaplatení 60 % zálohovej faktúry bude Váš pojekt zaradený do plánu výroby. Od zaplatenia zálohovej faktúry po začiatok realizácie je priebežná doba čakania najčastejšie 3 – 6 týždňov.

Odpady z výroby či montáže ?

Pri výrobe a montáži vznikajú odpady – odrezky, hobliny, nádoby od náterových látok, obaly z chemických kotiev a podobne. Všetky tieto odpady naši spoločnosť odvezie a ekologicky zlikviduje  po ukončení montáže, v prípade väčšieho množstva sa odpad dováža priebežne. Takže pri odovzdaní diela má investor na pozemku iba stavbu, ktorú si objednal bez hromady odpadkov.

Drevo

Výber dreva je veľmi dôležitou časťou prípravy projektu. Pýtate sa aké drevo si môžem vybrať? Prvou možnosťou je použitie dreva priamo zo spracovateľského závodu „píly“. Výhodou tejto možnosti je samozrejme nižšia cena, vďaka čomu môžete znížiť cenu Vášho projektu. Vlhkosť čerstvo spracovaného dreva, „čerstvého dreva“,  sa  pohybuje v rozmedzí od 60 do 120%.  Čiže hmotnosť vody obsiahnutej v dreve môže byť vyššia ako je hmotnosť suchého dreva. Problémom môže byť fakt, že drevo vysychá, tým pádom znižuje svoju vlhkosť a zosychá. Na povrchu takéhoto dreva sa vytvárajú trhliny spôsobené vysúšaním dreva. Čiže ak Vám niekto vyrobí niečo z „čerstvého dreva“ v momente odovzdania máte výrobok aký ste si predstavovali, no po čase sa na povrchu výrobku vytvoria trhliny, ktoré znížia estetickú úroveň výrobku. Pri použití takého dreva v procese sušenia dochádza aj ku zmene tvaru dreva, čo spôsobí pokrivenie konštrukcie a môžu sa vyskytnúť defekty typu – nepresných spojov, krivých prvkov a pod.  Kvalita povrchovej úpravy je taktiež ovplyvnená vstupným materiálom. Druhou možnosťou je výroba konštrukcií zo sušeného dreva, ktoré minimalizuje výskyt chýb vyskytujúcich sa pri použití čerstvého dreva. Použitie sušeného dreva zvýši cenu výrobku o niekoľko percent, záleží to od množstva použitého dreva na výrobok. Toto navýšenie ceny je v rozmedzí 5 – 10%. V prípade, že si zákazník želá dosiahnutie efektu popraskanej konštrukcie je nutné zvoliť iný postup. Zverte Vaše drevené konštrukcie ľuďom, ktorí drevu rozumejú.

Povrchová úprava

Povrchovú úpravu je veľmi dôležitou súčasťou výrobku. Jej úlohou je chrániť drevo pred účinkami poveternostných vplyvov (slnečné žiarenie, dážď, prach,…). Pre dobrú ochranu dreva je dôležitý aj počet vrstiev náterovej látky, odporúčané sú 2 – 3 vrstvy. Zlá povrchová úprava môže znehodnotiť aj kvalitne vyrobený výrobok. Pre kvalitnú povrchovú úpravu je nutné pripraviť povrch konštrukcie a aplikovať náterovú látku na výrobok za výrobcom stanovených podmienok. Príprava povrchu pre povrchovú úpravu by mala zahŕňať brúsenie dreva, v prípade ak sa tak nestane výrobca Vám znižuje cenu výrobku no znižuje tým aj životnosť povrchovej úpravy a samotného výrobku. Zvýšená vlhkosť podkladu, v našom prípade dreva, môže znížiť životnosť povrchovej úpravy, ktorá je za bežných podmienok minimálne 3 – 5 rokov. Životnosť povrchovej úpravy môže byť znížená nedodržaním technologických podmienok o 50% a viac percent. Na povrchu zle pripraveného a vlhkého podkladu sa vytvárajú mikrotrhliny a bublinky, ktoré umožňujú ďalšie šírenie poškodenia povrchovej úpravy. Z toho dôvodu je dôležitý výber dreva a kvalitná príprava jeho povrchu. Zverte Vaše drevené konštrukcie ľuďom, ktorí drevu rozumejú.

Konštrukcia

Konštrukcia je skupina drevených prvkov spojených do celku pomocou konštrukčných spojov vypracovaných na samotných jej prvkoch, prípadne  s použitím spojovacích prostriedkov. Konštrukcia môže byť komplikovaná v závislosti od pôdorysu, druhu použitých spojov, tvaru strechy, od druhu ukončenia väzníc či krokiev  prítomnosti vikierov, debnenia a podobne.

Debnenie

Debnenie je časť konštrukcie uloženej na krokvách tak aby bola z podhľadu (zo spodu) viditeľná drevená konštrukcia bez viditeľnosti strešnej krytiny. Tento efekt pozitívne ovplyvňuje estetický efekt konštrukcie.

Rozmery prvkov konštrukcie

Drevené konštrukcie vyrábame z rôznych prierezov (ich hrúbka a šírka) nosných prvkov, buď podľa statického posúdenia prípadne sa prierez prvkov zvyšuje pre estetický dojem mohutnosti stavby. Bežne používanými prierezmi nosných prvkov (hlavne stĺpov) sú 80 x 80 mm, 100 x 100 mm, 120 x 120 mm, 140 x 140 mm, 160 x 160 mm a od nich odvodené ostatné rozmery nosných prvkov. Odvodené nosné prvky sú vodorovné prvky namáhané na ohyb zo statického hľadiska je výhodnejší obdĺžnikový prierez pre jeho vyššiu efektivitu. Je nutné si uvedomiť, že ak je zo statického hľadiska vyhovujúci prierez 100 x 100 mm a zákazník si želá prvky s prierezom 140 x 140 mm dochádza k nárastu spotrebe dreva o 96 %  a nárastu plochy, ktorú je nutné povrchovo upraviť o cca 40 %. Z tohto dôvodu sú konštrukcie s väčšími prierezmi drahšie. Zverte Vaše drevené konštrukcie ľuďom, ktorí drevu rozumejú.

Strešná krytina

Strešná krytina je plášť strechy, ktorá chráni dom, prípadne konštrukciu pred vplyvom dažďa  a snehu. Medzi najpoužívanejšie strešné krytiny škridla, plechová, šindeľ a lexan. Šindeľ môže byť tenká krycia vrstva v pásoch, prípadne drevený, ktorý bolo zvykom používať na opláštenie strechy domu. Drevený šindeľ je veľmi dobrou alternatívou pri snahe o vytvorenie ľudovej architektúry. Pri plánovaní projektu je potrebné myslieť aj na odkvapový systém a doplnky krytiny , ktoré dokopy môžu tvoriť až 60% ceny krytiny. Hlavným rozdielom medzi druhmi krytiny je, že prvé tri druhy krytiny škridla, plech a šindeľ sú nepriesvitné, zatiaľ čo lexan je krytina priesvitná. Lexan dovoľuje presvetlenie zastrešených konštrukcií. V príade ak sa na stavbu konštrukcie použije nesprávne drevo, vzniká riziko popraskania lexanu. Zverte Vaše drevené konštrukcie ľuďom, ktorí drevu rozumejú.

Ukotvenie

Správne ukotvenie konštrukcie je veľmi dôležité. Vďaka ukotveniu sa všetky sily pôsobiace na konštrukciu (sneh, zaťaženie vetrom, vlastnou tiažou,..) prenášajú do pevných prvkov. Ukotvenie je najčastejšie prenášané do:

–        zeme

–        steny

Ukotvenie do zeme je realizované pomocou betónových pätiek. Pätka sa skladá z podzemnej časti, ktorá je tvorená betónom, jej veľkosť je závislá od síl, ktoré na ňu pôsobia. Druhou časťou nadzemnou je kovová spojka konštrukcie a samotnej betónovej pätky. V prípade, že máte už vopred vybetónovanú plochu je možné ukotviť konštrukciu pomocou závitových tyčí do nej. Kotvenie bez kopania a betónu? Aj to je možné, zamedzí sa tým poškodenie Vášho trávnika a montáž sa tým urýchli.

Ukotvenie do steny sa realizuje v prípade ak je konštrukcia umiestnená pri dome prípadne múre a nie je možné ju dostatočne ukotviť iným spôsobom. Kotvenie sa realizuje pomocou chemickej kotvy, ktorá spojí stenu so závitovou tyčou. Závitová tyč následne umožňuje prepojenie steny s konštrukciou.

Tvar strechy

Medzi základné typy striech patrí sedlová, valbová, polvalbová, pultová, mansardová a plochá strecha. Tvar strechy ovplyvňuje aj komplikovanosť krovu. Najjednoduchšia konštrukcia krovu je pre strechu pultovú prípadne sedlovú strechu.

Životnosť

V prípade ak sú výrobky z dreva konštruované na zásadách konštrukčnej ochrany dreva, výrobky sú vyrábané z kvalitných vstupných materiálov a drevo je povrchovo upravené životnosť drevených výrobkov je veľmi vysoká. Ak je konštrukcia dobre navrhnutá jej vlhkosť sa pohybuje okolo 18 % čo zaručuje drevu ochranu pred drevokaznými, drevosfarbujúcimi hubami a drevokazným hmyzom. Povrchovú úpravu je potrebné obnovovať približne po 5 – 6 rokoch. Vďaka čomu sa poskytne drevu obnovená povrchová ochrana a konštrukcia je ako „nová“.

Miesto realizácie

Najčastejšie prebieha výroba aj montáž u zákazníka. V prípade ak nemáte dostatok miesta alebo času aby bola konštrukcia vyrábaná u Vás navštívne kategóriu montáž.

Detaily konštrukcie

Jednotlivé prvky konštrukcie sú spájané vrutmi, ktoré sú vždy zapustené  a otvor je začistený záslepkou imitujúcou uzol, teda pozostatok vetvy stromu.

Montáž

V prípade ak si zákazník žiada minimalizovanie časustráveného na jeho pozemku, napríklad v prípade reštaurácií, je možné vyrobiť konštrukciu mimo Vášho pozemku a následne vykonať iba montáž u Vás.

CNC opracovanie

CNC opracovanie patrí medzi progresívne spôsoby opracovania dreva, ktoré ponúka vysokú presnosť a kvalitu opracovaných dielcov.  Na videu je možné vidieť prácu CNC stroja, možnosti použitia a realizované výrobky. Konštrukciu najskôr vyhotovíme v programe špecializovanom pre navrhovanie a konštruovanie drevených konštrukcií. Následne z programu prenesieme dáta do CNC stroja, ktorý vyhotoví všetky komponenty konštrukcie s vysokou presnosťou.

Softvér Dietrich’s

Tento softvér/program nám umožňuje vytvárať technickú dokumentáciu, vďaka ktorej je možná výroba našich produktov s vysokou presnosťou a rýchlosťou, taktiež nám umožňuje tvorbu vizualizácií, vďaka ktorým môže zákazník vidieť svoj budúci výrobok. Vďaka tejto vizuálnej kontrole nemôže nastať nezhoda medzi predstavami zákazníka a realizáciou. Príklad vizualizácie je na obrázku nižšie.

013

Váš sprievodca svetom dreva